Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

3. OKRUH - Divize mechatroniky (M) + Divize progresivních kovových materiálů (AMM)

Divize mechatroniky (M) je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických řešení v oblasti inteligentních elektromechanických soustav.

Divize progresivních kovových materiálů (AMM) je zaměřena na aplikovaný i základní výzkum vybraných skupin perspektivních kovových materiálů, resp. postupů jejich přípravy, a současně na výchovu vysoce specializovaných odborníků v oblasti materiálových věd a inženýrství.

V rámci prohlídky se podíváte do 6 laboratoří:

Mikroskop ZEISS  

Jedná se o rastrovací elektronový mikroskop s autoemisním zdrojem a vysokou rozlišovací schopností, který je rozšířen o analyzátory chemického složení (EDS, WDS) a dále o fázovou analýzu pomocí difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD). Přístroj je dále doplněn o systém lokálního vpouštění dusíku nebo kyslíku pro omezení nabíjení a/nebo uhlovodíkové kontaminace preparátu – umožňuje pozorování i zcela nevodivých materiálů, pokud se ve vakuu neodpařují.

 

Zwick  

ZWICK Z250 je elektromechanické zkušební zařízení se silovou kapacitou 250 kN, které je schopno provádět zkoušky v tahu, tlaku a ohybu v rozsahu teplot -80°C až 250°C (díky rozšíření o teplotní komoru) a při rychlostech zatěžování od 0,5 mm/min. do 0,5 m/min v celém rozsahu sil.

Optické měřicí metody v mechanice tekutin

Laboratoř je vybavena pro široké spektrum úloh v oblasti experimentální mechaniky tekutin a termodynamiky. Jde zejména o výzkum v oblastech: jednofázového proudění plynů a kapalin, proudění, směšování, atomizace, disperze, aglomerace apod. u dvou- a vícefázových soustav, výzkumu a diagnostiky atomizačních trysek pro řadu průmyslovývh aplikací, transportu a depozice aerosolů atd.


Elektronový paprsek

Jedním z nejmodernějších zařízení provozovaných v rámci NETME je laboratoř Elektronového paprsku. Svařování elektrono­vým svazkem je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu svařovaných součástí. Svařování probíhá zpravidla bez přídavného materiálu.


Měření systémů  Power wall + Cave

Virtuální navrhování a zkoušení. Při prohlídce laboratoře Vám ukáží, co vše lze pomocí těhto zařízení testovat.

2. OKRUH - Divize letecké a automobilní techniky (AAT) + Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) - popis stanovišť

Divize letecké a automobilní techniky (AAT) - Divize letadlové a automobilní techniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti transportní techniky se zaměřením na vyšší efektivitu a bezpečnost, snížení dopadů na životní prostředí a využití nejnovějších technologií.

Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) - Činnost divize je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

V rámci prohlídky se podíváte do 6 laboratoří: 

Polobezodrazová akustická komora (vibrodiagnostika)

V polobezodrazové akustické komoře se dozvíte více o hlukové emisi. Hluková emise je zpravidla velmi přísně hodnoceným provozním parametrem stroje. Zejména pokud se zařízení provozuje v prostorách obývaných lidmi nebo vyžaduje lidskou obsluhu. Příliš vysoký hluk pak může být překážkou k uvedení produktu na trh a je proto třeba věnovat problematice hluku strojů náležitou pozornost. Akustická měření spočívají v zjišťování celkového akustického výkonu strojů nebo lokalizaci problematických míst, zdrojů hluku, na strojním zařízení. Popřípadě v kombinaci obou měření. Následná analýza výsledků pak potvrdí dobré hlukové vlastnosti stroje, nebo může přispět k nalezení příčin nevyhovujícího stavu.

Pádová zkušebna leteckého ústavu

 


Analýza systému letadel (Aramis a Pontos)

Systém Pontos a Aramis pro bezkontaktní optická měření deformací a posunutí v prostoru s využítím fotogrammetrie.

 

 

Formule Student

Kde vzniká formlule student týmu VUT? Konstrukční tým TU Brno Racing (Technical University Brno Racing) je tvořen převážně studenty Ústavu Automobilního a dopravního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně. Odborné podpory a konzultací se nám dostává jak od studentů doktorandského programu, tak od vedoucích pracovníků ústavu či externích odborníků z automobilové praxe. I vy se můžete podívat, jak a kde pracují a přidat se pro další ročníky soutěže.

Kuka robot


3D tisk kovových materiálů

 

Proděkan prof. Ivan Křupka

Přinášíme Vám rozhovor s prof. Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., proděkanem FSI VUT v Brně pro nové funkční období 2014 - 2018.

Číst dál...

1. OKRUH - Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE)

Divize energetiky, procesů a ekologie je zaměřena na aplikovaný a základní výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí, energetických zařízení a procesních technologií.

V rámci prohlídky se podíváte do 6 laboratoří:

LABORATOŘ ENERGETICKY NÁROČNÝCH PROCESŮ

Pračky, sušiče, mandly i žehlící prkno. Úsporné opatření vody a elektřiny pro prádelenský průmysl. Prádelna jak ji neznáte je vybavena na tu největší špínu i nejzáludnější otázky. O procesu praní ve větším stylu vám nepovypráví sešlá pradlenka, ale mladý sympatický vědec a třeba se dozvíte, kde bude končit špinavé prádlo z menz.

KLIMAKOMORA spolu s TEPELNÝM MANEKÝNEM

Každý o ní slyšel, stala se mediální hvězdou. Ale málo kdo ji viděl nažito. Teď máš příležitost se podívat na novou zkušební komoru pro tepelnou pohodu řidiče aut. Zjistíte, jestli se lépe řídí v chladu nebo teple, jaký vliv má teplota na rychlost reakce řidiče a jak vaše tepelná pohoda při řízení ovlivňuje schopnost řízení. 5 m široká, 8 m dlouhá a 3,8 m vysoká nerezovou "garáž" s tepelným manekýnem za volantem otevírá své vrata. 

TEPELNÉ VÝMĚNÍKY NA BÁZI DUTÝCH VLÁKEN

Ač zní nápad využívat úzké, tenkostěnné, flexibilní, plastové trubičky, které spíše připomínají rybářské vlasce, jako šílený, skupina výzkumníků z Laboratoře přenosu tepla a proudění pod vedením prof. Miroslava Raudenského se této oblasti už víc než tři roky věnuje a jejich výměníky, které si tvoří od samotných vláken pro různé konstrukční návrhy a testují jak na fakultě, tak ve firmách, dosahují překvapivých výsledků.

Dutá vlákna

ZKUŠEBNA OTOPNÝCH TĚLES

Radiatory má každý doma a také na českém trhu existuje několik výrobců, kteří nám je dodávají a do jejichž katalogů můžeme šáhnout. Tito výrobci také chtějí zlepšovat a garantovat své služby a ve spolupráci s FSI mají šanci své výrobky otestovat v zařízené, které všichni přehlíží jako modrou krabici.

LABORATOŘ BRO A ČISTĚNÍ PLYNU a ZKUŠEBNÍ KOUT NA MALÁ TOPIDLA

Laboratoř se zabývá spalování a zplyňování paliv a odpadů, experimentálním testováním energetického využití výhřevných materiálů. Dále se zabývá vývojem a ověřovacím měřením parametrů malých spalovacích zařízení, testováním regulace a řízením kotlů, měření emisí při spalování všech druhů paliv

Proděkan doc. Vladimír Fuis

Přinášíme Vám rozhovor s doc. Ing. Vladimírem Fuisem, Ph.D., proděkanem FSI VUT v Brně pro nové funkční období 2014 - 2018.

Číst dál...


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.